sabato

በጣሊያን አገር ሰራተኛ ከስራዉ ሲሰናበት ተጠራቅሞ ቆይቶ በመጨረሻ ላይ የሚከፈለዉን ገንዘብ የሚመለከት የህግ ለዉጥ


TFR
Che cos’è?
01 02 2007 ዶ/ር ዘለቀ እሬሶ

ይህን በተመለከተ በቅርቡ የጣሊያን መንግስት አዲስ መመሪያ አዉጥቷል:: የመመሪያዉን ይዘት ከዚህ ቀጥዬ ባጭሩ ለማስቀመጥ እሞክራለሁ::

እያንዳንዱ ማለትም ጉዳዩ የሚመለከተዉ ግለሰብ ሁሉ የጊዜዉ ገደብ ከማለፉ በፊት በመከታተልና ጠይቆ በመረዳት አስፈላጊዉን ፎርም መሙላት ይኖርበታል::

በመጀመሪያ ደረጃ TFR ማለት ምን ማለት ነዉ?

በጣሊያንኛ Trattamento di Fine Rapporto (TFR) ወይንም በዘልማድ አነጋገር Liquidazione በመባል የሚታወቀዉ የስራ መሰናበቻ በጀት አንድ አሰሪ ግለሰብ ወይንም ድርጅት ሰራተኛዉን በሚያሰናብትበት ወቅት ተጠራቅሞ የቆየዉን ለሚያሰናብተዉ ሰራተኛ የሚከፍለዉ የገንዘብ መጠን ነዉ:: ሰራተኛዉ ለብዙ አመታት በስራዉ ላይ ተሰማርቶ ከሆነ የገንዘቡም መጠን በዚያዉ ልክ ከፍ ይላል:: የስራዉ ጊዜ አነስተኛ ከሆነ ግን ገንዘቡም አነስተኛ ይሆናል:: ካሁን ቀደም የነበረዉን ህግ ከተመለከትን እንዲህ ይላል - አንድ ሰራተኛ ከስራዉ በሚሰናበትበት ወቅት ከደመወዙ ተቀናንሶና ተጠራቅሞ የቆየዉ ገንዘቡ ባንድ ጊዜ ለሰራተኛዉ ይከፈለዋል::

ባዲሱ ህግ ግን አንድ ሰራተኛ እስከ 30/06/2007 ባለዉ የጊዜ ገደብ ዉስጥ ፎርም በመሙላት ገንዘቡ በአሰሪዉ እጅ እንዲቆይለትና መጨረሻ ላይ እንዲከፈለዉ ወይንም በሌላ የእንቨስትመንት መልክ ወደ ጡረታ በጀት እንዲዛወርለት የመምረጥ ግዴታ አለበት:: ከሁለቱ አንዱን ካልመረጠ ግን እንደችላ ባይ ተቀባይ ተቆጥሮ አሰሪዉ ይህንኑ ገንዘብ ወደ ጡረታ በጀት እንዲዘዋወር ለሚመለከተዉ የመንግስት አካል ያስተላልፋል:: ይህ አዲስ ህግ ለጊዜዉ የመንግስት ሰራተኛንና በቤት ሰራተኛነት ተቀጥረዉ የሚሰሩትን የቤት ሰራተኞችን (colf e badanti) አይመለከትም::

Che cos’è il TFR?
Il trattamento di fine rapporto (anche conosciuto come “liquidazione”) è la somma che viene corrisposta dal datore di lavoro al lavoratore al termine del rapporto di lavoro dipendente.

Come si determina?
Il TFR si determina accantonando per ciascun anno di lavoro una quota pari al 6,91 % della retribuzione lorda. La retribuzione utile per il calcolo del TFR comprende tutte le voci retributive corrisposte in dipendenza del rapporto di lavoro, salvo diversa previsione dei contratti collettivi. Gli importi accantonati sono rivalutati, al 31 dicembre di ogni anno, con l'applicazione di un tasso costituito dall'1,5% in misura fissa e dal 75% dell'aumento dell'indice dei prezzi al consumo Istat. Al momento della liquidazione, il TFR è tassato, in linea generale, con l’applicazione dell’aliquota IRPEF media del lavoratore nell’anno in cui è percepito. Per la parte di TFR che si riferisce agli anni di lavoro decorrenti dal 1° gennaio 2001, l’amministrazione finanziaria provvede poi a riliquidare l’imposta, applicando l’aliquota media di tassazione del lavoratore degli ultimi 5 anni.

La scelta sulla destinazione del Tfr
In base a quanto previsto dal disegno di legge finanziaria, dal 1° gennaio 2007 ciascun lavoratore dipendente può scegliere di destinare il proprio Trattamento di Fine Rapporto (TFR) maturando (futuro) alle forme pensionistiche complementari o mantenere il TFR presso il datore di lavoro. In relazione all’anzianità contributiva maturata presso gli enti di previdenza obbligatoria si aprono diverse possibilità di scelta per i lavoratori.

Lavoratori dipendenti iscritti ad un ente di previdenza obbligatoria dal 29 aprile 1993.

La scelta del lavoratore sulla destinazione del TFR riguarda l’intero TFR maturando e può essere manifestata in modo esplicito (dichiarazione espressa) o tacito (silenzio-assenso all’adesione).

Modalità Esplicite
Entro il 30 giugno 2007 per i lavoratori in servizio al 1° gennaio 2007, o entro 6 mesi dalla data di assunzione, se avvenuta successivamente al 1° gennaio 2007, il lavoratore dipendente può scegliere di: •
destinare il TFR futuro ad una forma pensionistica complementare; • mantenere il TFR futuro presso il datore di lavoro. In tal caso, per i lavoratori di aziende con più di 50 dipendenti, l’intero TFR è trasferito dal datore di lavoro al Fondo per l’erogazione del TFR ai dipendenti del settore privato, gestito, per conto dello Stato, dall’INPS.

Modalità Tacite (Silenzio - Assenso)
Se entro il 30 giugno 2007 per chi è in servizio al 1° gennaio 2007, o entro 6 mesi dall’assunzione, se avvenuta successivamente al 1° gennaio 2007, il lavoratore non esprime alcuna indicazione relativa alla destinazione del TFR, il datore di lavoro trasferisce il TFR futuro alla forma pensionistica collettiva prevista dagli accordi o contratti collettivi, anche territoriali, o ad altra forma collettiva individuata con un diverso accordo aziendale, se previsto. Tale diverso accordo deve essere notificato dal datore di lavoro al lavoratore in modo diretto e personale.2 Comments:

At 16:17, Anonymous Asmelash said...

Grazie Grazie ...

Thanks a lot to dedicating your time for those important notice on your site.
Asmelash B
(DE)

 
At 10:54, Anonymous Anonimo said...

hi dear Bro and sis,

I just found out your website as my Brother forwarded me from england. I in my turn will keep forwarding the link to website for all peoples I know. I am glad to see such an interesting seit mainly to ethiopians living in Europa. keep it UP.

Thomas,

http://www.saveethiopians.net

 

Posta un commento

Links to this post:

Crea un link

<< Home

   Copyright © 2009 ethiopia

Notizie ed Eventi (gibe3.com.et/EEPCo.html)Reaction to Issues Raised by ‘South China Morning Post’ Concerning the Gibe III HEP

the sole reason that Ethiopia has shifted to China is that the international financiers have taken much more time in approving the fund ...

Read More ...

EEPCo signs accord with Chinese Company for Gibe III Project

The Ethiopian Electric Power Corporation (EEPCo) and Dongfang Electric Corporation (DEC), Chinese state-owned company, signed a company, signed a contractual agreement amounting to about USD 500 million ...

Read More ...

Distorted Facts Vs the Reality The Actual Picture of Gibe III Hydroelectric Project

Needless to say, many deliberate and irresponsible reports are being fabricated regarding the Gibe III Hydroelectric Project (HEP).   

Read More ...

Gibe III HEP Launches Satellite Office at Jinka Town

The Gibe III Hydroelectric Project (HEP) Office opened an Environmental and Social Impact Management and Mitigation Team branch office at Jinka town on Feb 2010.    

Read More ...

Office performs Public Consultations, Disclosure with Project-Affected Communities

the Gibe III Hydroelectric Project Office carried out a wide range public Consultations & disclosures and complimentary discussions with the upstream communities of the Project    

Read More ...

Consultants Reaffirm Gibe III HEP Viable in economic, financial, technical terms

the joint venture international consultants reaffirmed that the Gibe III Hydroelectric Project is considerably viable    

Read More ...

Gibe III Hydroelectric Project said Best Option in Power Sector Development

The African Development Bank (AfDB) and the Work Bank (WB) experts acknowledged Gibe III Hydroelectric Project is the best option in the power sector developments    

Read More ...

EEPCo, TBEA sign Contract for Gibe III-Wolaita substation Transmission Line Project

The EEPCo and TBEA, a Chinese company, singed a contractual agreement on July 24, 2009, amounting to Birr 380,883,690.99 (USD 34,007,472.41) for the installation of power transmision line from Gibe III Main station to the new Wolaita substation.    

Read More ...

Office Establishes Environmental Advisory Panel

The Gibe III Hydroelectric Project Office established Environmental Advisory Panel (EAP) in a bid to consult on the environmental issues during the implementation project.

Read More ...

EEPCo looks to win West African contract

Capita, (26 July 2009, Addis Ababa)-The Ethiopian Electric Power Corporation (EEPCo) recently participated in an international tender to manage the operation of the recently completed Bumbuna Hydroelectric Project (BHP) in Sierra Leone, which was constructed by Italian-based firm. Salini.

Read More ...

Kenya, Ethiopia to benefit from dam project

Kenya and Ethiopia are constructing a-multibillion hydroelectric project to benefit the two neigbouring countries, according to Kenyan officials.

Read More ... 


Newsfeeds (cyberzena.com)/

ቀን መቁጠሪያ

 
ቀን መቁጠሪያ